Page 47 - Tescoma Magaz

Basic HTML Version

47
Tescoma magazín
|
o vlastně zajišťuje oddělení
kvality?
Při vývoji nových výrobků se od-
dělení kvality podílí na volbě ma-
teriálů tak, aby výrobek určený pro potravi-
ny byl pro spotřebitele bezpečný, to
znamená, aby vyhovoval všem materiálo-
vým požadavkům, které jsou povinné pro
tyto výrobky. Při průmyslové výrobě pak
tým inspektorů jakosti kontroluje, aby se
dodržovala technologie výroby, neměnily
se schválené materiály, dodržovaly se vý-
robní tolerance, atd. Jednoduše řečeno,
aby se výrobky vyráběly pořád stejně.
Mimochodem, je to také jeden ze základ-
ních požadavků řízení jakosti výrobků dle
norem ISO 9001.
Lze v jedné větě vysvětlit systém
řízení jakosti ISO 9001?
To lze říct dokonce jedním slovem, zname-
ná to „pořádek“. U každého výrobku se
musí udržovat informace o jeho vývoji,
technické dokumentaci, návrhu obalu,
údaje o použitých materiálech, testovací
zkušební protokoly, certifikační dokumen-
tace, veškeré logistické údaje o výrobku atd.
Základním principem řízení jakosti je mož-
nost vyhledání informací o jakékoliv změně
na výrobku, které se u něj v jednotlivých
výrobních šaržích prováděly.
Jak probíhá certifikace výrobků?
Certifikace výrobku znamená osvědčení,
že výrobek je ve shodě s platnou legislati-
vou a lze jej tedy prodávat v obchodní síti.
Pro spotřebitele a obchodníky je to ujištění,
že se jedná o odzkoušený a bezpečný výro-
bek. Tuto certifikaci pro naše výrobky zajiš-
ťuje společnost TŰV SŰD Czech a výrobky
pak mohou být na obalu označeny logem
TŰV. Potvrzením naší dobře
odváděné práce je napří-
klad loňské ocenění Certifkátem výjimeč-
nosti od společnosti TŰV SŰD Czech.
Jaké jsou trendy u kontroly materiálů
pro potraviny?
Diagnostika materiálů výrobků pro potravi-
ny je dána především legislativou evrop-
skou a dále národními zákony jednotlivých
zemí. Na změnu materiálových požadavků
musí samozřejmě reagovat i příslušné
testovací metody a příslušné přístrojové
vybavení laboratoří. Průběžnou kontrolu
používaných materiálů provádíme v akredi-
tované laboratoři přímo v našem
logistickém areálu ve Zlíně.
Je možné, aby akreditovaná laboratoř
mohla fungovat přímo v logistickém
areálu TESCOMA?
Tak především si tuto materiálovou kontro-
lu neprovádíme sami, jedná se o vysoce
odbornou záležitost. Laboratoř funguje
jako detašované pracoviště INSTITUTU PRO
TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s., ve Zlíně.
Toto laboratorní pracoviště bylo vytvořeno
v roce 2006 a slouží k průběžné materiálo-
vé kontrole našich výrobků.
Jaké jsou Vaše nejbližší pracovní plány?
Rád bych se více podílel na vývoji nových
výrobků v našem Centru aplikovaného vý-
zkumu, zejména na zavádění nových mate-
riálů v oblasti potravinářského využití. Tato
oblast je sice běh na delší trať, ale jedná
se o vývoj nových kuchyňských výrobků
se zcela novými vlastnostmi.
Děkujeme za rozhovor.
C
Dr.Ing.
Ladislav
Vaculík
ŘEDITEL ŘÍZENÍ JAKOSTI
Absolvent Západočeské
univerzity v Plzni, Fakulty
elektrotechnické v oboru
elektrické stroje a pří-
stroje. Na stejné fakultě
také absolvoval postgra-
duální studium v oblasti
technologie výroby
izolačních materiálů pro
elektrotechniku na katedře
prof. Ing. Václava Ment-
líka, CSc. Ve společnosti
TESCOMA pracuje od roku
1995, nejprve jako člen
obchodního týmu, později
vedoucí obchodního oddě-
lení. Od roku 2004 se jako
ředitel oddělení řízení ja-
kosti věnuje kvalitě mate-
riálů a výrobků TESCOMA.
Je autorem a garantem
systému řízení jakosti ISO
9001 a systému environ-
mentálního managementu
ISO 14001 ve společnosti
od roku 2005. Ve volných
chvílích se věnuje lyžování,
cyklistice, příležitostně
i vaření. Je nadšeným
propagátorem výroby sýrů
v domácích podmínkách.