PRAVIDLA SOUTĚŽE „Vymysli, uvař, vyfoť, pošli a vyhraj

 

Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel marketingové soutěže „Vymysli, uvař, vyfoť, pošli a vyhraj“ (dále také jako „soutěž“).

 

 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

 

Pořadatelem soutěže je společnost TESCOMA s.r.o. se sídlem Zlín, U Tescomy 241, PSČ 760 01, IČ: 46981691, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 8197 (dále také jako "pořadatel" nebo "pořadatel soutěže").

 

 

2. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE  

 

Soutěž bude probíhat v termínu od 21.6.2018 (00.00 hod.) do 15.7.2018 (24.00 hod.) (takto specifikovaná doba dále také jako „doba trvání soutěže“).

 

 

3. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE

 

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18-ti let, která splní veškeré podmínky dle těchto pravidel (dále jako "soutěžící").

Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k pořadateli soutěže a dále osoby těmto osobám blízké podle ustanovení § 22 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane takto ze soutěže vyloučená osoba, výhra jí nenáleží. Stejně tak výhra nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Ze soutěže jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v pravidlech.

 

 

4. PRINCIP SOUTĚŽE, CENY

 

Soutěžící, který v době trvání soutěže odprezentuje zajímavý recept, použije v něm dva libovolné produkty značky TESCOMA na svém blogu a zároveň zašle odkaz na prezentaci na email affiliate@tescoma.cz nejpozději do 15. 7. 2018 bude zařazen do soutěže.

Odeslání emailu s odkazem na prezentaci se považuje za registraci do soutěže. Výherce, jehož vybere odborná porota složená z pracovníků společnosti TESCOMA získá balíček produktů TESCOMA v hodnotě 5 000 Kč dle vlastního výběru.

Soutěžící se může soutěže účastnit i vícekrát.

 

 

 

5. POSKYTNUTÍ CEN

 

Výherce bude kontaktován na jejich v rámci prezentace uvedenou e-mailovou adresu a vyzván k potvrzení, že je připraven výhru převzít.

V případě, že výherce do jednoho týdne od odeslání výzvy podle předchozí věty nebude na výzvu reagovat nebo výzva nebude na příslušnou e-mailovou adresu doručitelná nebo nepotvrdí, že je připraven cenu převzít, pak takovému výherci zaniká nárok na cenu.

Cena bude výherci zaslána doporučenou zásilkou na výhercem uvedenou adresu na území České republiky, a to bez zbytečného odkladu po potvrzení ze strany výherce, že je připraven cenu převzít. Pokud výherce cenu (zásilku) nepřevezme, ztrácí na cenu nárok.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou cenu, než která mu bude poskytnuta. Ceny není možné alternativně vyplatit v hotovosti. Ceny nejsou přenositelné na jinou osobu. Vymáhání účasti v soutěži či ceny soudní cestou je vyloučeno.

Soutěžící si je vědom skutečnosti, že je povinen v případě převzetí ceny splnit řádně všechny případné povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, a to zejména předpisů daňových.

 

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

 

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu v soutěži cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání ceny v případě, že mu cena nebude poskytnuta dodavatelem tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodů odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit její pravidla.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o všech sporných otázkách týkajících se této soutěže.

 

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Registrací do soutěže vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Pravidla soutěže jsou po celou dobu trvání soutěže k dispozici na www.eshop.tescoma.cz/ws

 

Ve Zlíně 19.6.2018