Page 59 - Tescoma Magaz

Basic HTML Version

59
Tescoma magazín
|
Jedním z nejčetnějších požadavků na právní pomoc,
s nímž za námi přicházejí zejména starší lidé, je záměr
převedení vlastnictví k domu na jejich potomky, tj. syna
či dceru či vnuky. Jedná se o domy či byty, ve kterých tito
lidé žijí a které často sami za těžkých podmínek vybudovali.
Jsou nezřídka velmi zaskočeni, že jejich záměr nechválíme
a spíše je upozorňujeme na rizika s ním spojená, případně
jim nabízíme, aby na základě konzultace s námi
si to ještě pořádně rozmysleli.
ožná se ptáte, proč ta právnická zdržen-
livost a opatrnost, když na straně klien-
tů je jasný zájem? Je dána letitými zku-
šenostmi, které potvrzují rizika převodů
nemovitostí „za života“ rodičů na jejich potom-
ky. Ano, na začátku je zde ušlechtilý záměr –
rodiče převedou dům do vlastnictví „mladých“,
ti nechají rodiče dožít v dohodnutých prosto-
rách, budou si vzájemně pomáhat a všichni
budou mít z toho užitek. Je možné, aby tento
model fungoval, ale spíše to bude výjimkou.
Zapomíná se přitom na řadu skutečností, které
v tu chvíli nepřipadají důležité anebo se
nepředpokládají.
Rodiče, kteří dům vybudovali „vlastníma“
rukama budou negativně hodnotit každý zásah
do domu, který se jim nebude líbit, a budou
z toho rozmrzelí a začnou pochybovat. Za vel-
mi krátký čas se přestanou cítit v domě dobře,
protože pocítí, že již nejsou „ve svém“, že jsou
„trpěni“ v cizím. Pak stačí malá poznámka ze
strany „mladých“, která může být nevinná, ne-
musí být cílená, ale rodiče si ji přeloží tak, že
jim mladí dávají najevo, že nemají „do domu“
co mluvit, protože již nejsou ve svém, a rozjede
se problém, který často končí minimálně
komunikačními problémy a mnohdy trvalým
narušením rodinných vztahů. Ani sjednání
věcného břemene užívání vymezených prostor
není řešením, protože se jedná jen o velmi
obecný závazek, který nepočítá s velmi pestrý-
mi životními situacemi. Navíc každá strana má
tendenci hodnotit obsah věcného břemene
podle svého. Není pak neobvyklé, že rodiče
začnou mít pocit, že jsou jim jejich práva upí-
rána, cítí se podvedeni, ublíženi. Velmi citli-
vým je v takových případech chování zeťů či
snach, kteří do vztahů mezi rodiči a potomky
vnášejí nové impulzy, jež mohou být pozitivní,
ale ve většině takových případů spíše přispíva-
jí k problémům a nemusí to být ani zlou vůlí,
ale jen jiným pohledem na věc.
Není-li převod na „mladé“ nezbytně nutný,
zejména za situace, kdy mladí chtějí investovat
značné prostředky do rekonstrukce či přístav-
by domu, radíme takovým klientům, aby vztah
dětí k jejich domu řešili závětí. Aby dětem
dali zavčas vědět, jak hodlají naložit se svými
nemovitostmi, jakým způsobem je mezi
potomky rozdělí a v tomto duchu uložili
u notáře svoji závěť.
Má to hned dvě výhody – děti jsou přímo rodiči
informovány o tom, jak bude s nemovitostmi
po jejich smrti naloženo, a zároveň přímo
od rodičů se dovídají jejich vůli, která by měla
být pro dědice svatá. A ti rodiče, kteří hodlají
převést svůj dům na „mladé“ kvůli jeho rekon-
strukci či přístavbě, by měli spolu s mladými
navštívit právníka, aby jim vysvětlil všechna
rizika s tím spojená (na obou stranách) a po-
mohl jim pro takový případ uspořádat jejich
vztahy smluvně. Nikdy se sice nepodaří přede-
jít všem případným těžkostem, ale mnohé se
takto přece jen vyřeší. A to stojí za to.
M
JUDr.
Stanislav
Knotek
ADVOKÁT
Narodil se ve znamení
Býka a vedle výkonu
advokátní praxe ho baví
historie a literatura. Zajímá
se také o hudbu a ve chví-
lích volna relaxuje péčí
o zahradu a objevováním
tajů a úskalí golfu.
Po studiu na Právnické
fakultě v Brně se přestěho-
val za prací do Zlína. Svoji
profesní kariéru začínal
v Centroprojektu Zlín jako
firemní právník. Krátce
po sametové revoluci
přešel na soukromou dráhu
a v letošním roce dovrší již
dvacet let privátní praxe.
Ve Zlíně provozuje renomo-
vanou advokátní kancelář,
mezi jejíž klienty patří řada
významných firem a podni-
ků nejen ze zlínského regio-
nu. Úzce spolupracoval také
s panem Tomášem Baťou,
jehož podnikům pomáhal
a stále pomáhá k návratu
na český a slovenský trh.
Advokátní kancelář má
v současné době sedm
právníků a dvě administra-
tivní pracovnice. Zaměřuje
se na komplexní poskytová-
ní právních služeb firmám
a podnikatelům, ale posky-
tuje i právní služby v oblasti
občanského práva a dalších
právních disciplín.