PRAVIDLA SOUTĚŽE „Slavíme 25 let a rozdáváme 25 cen“

Datum publikování 9.10.2017

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Slavíme 25 let, rozdáváme 25 cen!

 

Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel marketingové soutěže „Slavíme 25 let, rozdáváme 25 cen!“ (dále také jako „soutěž“).

 

 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

 

Pořadatelem soutěže je společnost TESCOMA s.r.o. se sídlem Zlín, U Tescomy 241, PSČ 760 01, IČ: 46981691, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 8197 (dále také jako „pořadatel“ nebo „pořadatel soutěže“).

 

 

2. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE  

 

Soutěž bude probíhat v termínu od 9. 10. 2017 (00.00 hod.) do 26. 11. 2017 (24.00 hod.) (Takto specifikovaná doba dále také jako „doba trvání soutěže“).

 

 

3. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE

 

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která splní veškeré podmínky dle těchto pravidel (dále jako „soutěžící“).

Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k pořadateli soutěže a dále osoby těmto osobám blízké podle ustanovení § 22 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane takto ze soutěže vyloučená osoba, výhra jí nenáleží. Stejně tak výhra nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Ze soutěže jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v pravidlech.

 

4. PRINCIP SOUTĚŽE, CENY

 

Zákazník, který v době trvání soutěže provede nákup ve Značkovém eshopu TESCOMA na https://eshop.tescoma.cz v celkové ceně nejméně 999 Kč, bude automaticky zařazen do soutěže.

Dokončení objednávky se považuje za registraci do soutěže, přičemž dokončením objednávky se rozumí řádné vytvoření a odeslání objednávky v rámci e-shopu na https://eshop.tescoma.cz). Nákupem se rozumí nákup na základě jedné objednávky.

Zákazník se soutěže nebude účastnit, pokud v poznámce v rámci objednávky uvede, že se soutěže neúčastní. V takovém případě nebude předmětná objednávka do soutěže zařazena.   

Pro 1. a 2. kolo soutěže bude vždy za příslušné níže uvedené období sestaveno pořadí objednávek podle okamžiku dokončení objednávky Pro 3. kolo soutěže bude za celou dobu trvání soutěže sestaveno pořadí objednávek podle výše ceny nákupu, a to sestupně.

Pro každé z kol soutěže jsou níže stanovena konkrétní pořadí objednávek, která vyhrávají konkrétní k danému pořadí přiřazené ceny.

Podmínkou pro zařazení do pořadí objednávek je vždy uskutečnění nákupu (převzetí zboží). Z pořadí budou dále vyřazeny objednávky, u kterých došlo ze strany spotřebitele v zákonné 14denní lhůtě k odstoupení od kupní smlouvy.  

Soutěžící se může soutěže účastnit (tzn. nakoupit) i vícekrát, vyhrát tedy může i více cen.

 

Ceny se budou udělovat ve třech kolech, a to následujícím způsobem:

 

1. kolo: Z objednávek nad 999 Kč dokončených v období od 9. 10. 2017 do 29. 10. 2017 vyhrává 5 soutěžících (resp. 5 objednávek), kteří nakoupili jako 100., 300., 500., 1000. a 1500. v pořadí.

Pořadí objednávek bude sestaveno podle okamžiku dokončení objednávky.

Ke každému z uvedených pořadí připadá tato cena: Blok na nože AZZA, se 6 noži

Výherci cen 1. kola soutěže budou zveřejněni ke dni 14. 11. 2017 na https://eshop.tescoma.cz/soutez-slavime-25-let-a-rozdavame-25-cen

 

2. kolo: Z objednávek nad 999 Kč dokončených v období od 30. 10. 2017 do 19. 11. 2017 vyhrává 5 soutěžících (resp. 5 objednávek), kteří nakoupili jako 150., 350., 550., 1100. a 1600. v pořadí.

Pořadí objednávek bude sestaveno podle okamžiku dokončení objednávky.

Ke každému z uvedených pořadí připadá tato cena: Výrobník sycených nápojů myDRINK

Výherci cen 2. kola soutěže budou zveřejněni ke dni 5. 12. 2017 na https://eshop.tescoma.cz/soutez-slavime-25-let-a-rozdavame-25-cen

 

3. kolo: Z objednávek nad 999 Kč dokončených po celou dobu trvání soutěže, tj. v období od 9. 10. 2017 do 26. 11. 2017, vyhrává 15 soutěžících, resp. 15 objednávek dokončených v níže uvedeném pořadí*, přičemž se ke každému výhernímu pořadí vztahuje konkrétní cena:

 

1.           Voucher na spotřebiče značky Whirlpool v hodnotě 30 000 Kč

6.           Voucher na spotřebiče značky Whirlpool v hodnotě 20 000 Kč

12.         Voucher na spotřebiče značky Whirlpool v hodnotě 10 000 Kč

18.         Sada nádobí ULTIMA, 10 dílů

25.         Sada nádobí PRESIDENT, 10 dílů

30.         Tlakový hrnec ULTIMA 6 l

35.         Fondue SIESTA, pro 6 osob

40.         Power gril PARTY TIME

45.         Jídelní příbor TOSCANA, souprava 24 ks

50.         Láhev na šlehačku DELÍCIA 0,5 l

55.         Pekáč s poklopem PREMIUM 39 x 22 cm

60.         Pánev GrandCHEF ¤ 36 cm, 2 úchyty

65.         Pánev ULTIMA ¤ 26 cm

70.         Strojek pro přípravu těstovin DELÍCIA

75.         Mlýnek na maso HANDY, univerzální

 

 

*Pořadí objednávek ve 3. kole bude sestaveno podle výše ceny nákupu, a to sestupně. V případě rovnosti ceny nákupu má přednost dřívější termín dokončení objednávky.  Výherci cen 3. kola soutěže budou zveřejněni ke dni 12. 12. 2017 na https://eshop.tescoma.cz/soutez-slavime-25-let-a-rozdavame-25-cen

Do 3. kola soutěže budou zařazeny všechny objednávky dokončené v době trvání soutěže, tedy včetně objednávek, na které již připadla cena v přechozích kolech soutěže.

U prvních tří uvedených cen se jedná o vouchery (poukázky) na odběr zboží značky Whirlpool z aktuální nabídky společnosti Whirlpool CR, spol. s.r.o. na www.whirlpool.cz. Platnost voucherů je časově omezena do 31. 1. 2018. Hodnotu voucheru nelze (ani částečně) proplácet v hotovosti.

 

5. POSKYTNUTÍ CEN

 

Všichni výherci budou kontaktováni na jejich v rámci objednávky uvedenou e-mailovou adresu a vyzváni k potvrzení, že jsou připraveni výhru převzít.

V případě, že výherce do jednoho týdne od odeslání výzvy podle předchozí věty nebude na výzvu reagovat nebo výzva nebude na příslušnou e-mailovou adresu doručitelná nebo nepotvrdí, že je připraven cenu převzít, pak takovému výherci zaniká nárok na cenu.

Cena (neplatí pro Vouchery na spotřebiče značky Whirlpool) bude každému z výherců zaslána doporučenou zásilkou na výhercem uvedenou adresu na území České republiky, a to bez zbytečného odkladu po potvrzení ze strany výherce, že je připraven cenu převzít. Voucher na spotřebiče značky Whirlpool bude pořadatelem výherci doručen elektronicky s podrobnými instrukcemi pro jeho uplatnění.

Pokud výherce cenu (zásilku) nepřevezme, ztrácí na cenu nárok.

Soutěžící pro případ, že se stane výhercem v soutěži, výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ustanovením § 84 občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, příjmení a obec v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou cenu, než která mu bude poskytnuta. Ceny není možné alternativně vyplatit v hotovosti. Ceny nejsou přenositelné na jinou osobu. Vymáhání účasti v soutěži či ceny soudní cestou je vyloučeno.

Pokud bude cenou voucher na zboží značky Whirlpool, není pořadatel odpovědný za jakékoliv případné škody vzniklé výherci v souvislosti s používáním či využíváním ceny či zboží odebraného s použitím voucheru a zároveň pořadatel neodpovídá za případné reklamace zboží odebraného s použitím voucheru (případné reklamace je nutno řešit s dodavatelem zboží).

Soutěžící si je vědom skutečnosti, že je povinen v případě převzetí ceny splnit řádně všechny případné povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, a to zejména předpisů daňových.

 

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

 

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu v soutěži cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání ceny v případě, že mu cena nebude poskytnuta dodavatelem tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodů odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit její pravidla.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o všech sporných otázkách týkajících se této soutěže.

 

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Registrací do soutěže vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Pravidla soutěže jsou po celou dobu trvání soutěže k dispozici na https://eshop.tescoma.cz/pravidla-souteze-slavime-25-let-a-rozdavame-25-cen

 

Ve Zlíně 9. 10. 2017