PRAVIDLA SOUTĚŽE „Na dovolenou s TESCOMOU“

Datum publikování 11.7.2017

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Na dovolenou s TESCOMOU

 

Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel marketingové soutěže „Na dovolenou s TESCOMOU“ (dále také jako „soutěž“).

 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost TESCOMA s.r.o. se sídlem Zlín, U Tescomy 241, PSČ 760 01, IČ: 46981691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 8197 (dále také jako "pořadatel" nebo "pořadatel soutěže").

 

2. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE  

Soutěž bude probíhat v termínu od 17. 7. 2017 (00.00 hod.) do 27. 7. 2017 (24.00 hod.). (Takto specifikovaná doba dále také jako „doba trvání soutěže“).

 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která splní veškeré podmínky dle těchto pravidel (dále jako „soutěžící").

Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k pořadateli soutěže a dále osoby těmto osobám blízké podle ustanovení § 22 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane takto ze soutěže vyloučená osoba, výhra jí nenáleží. Stejně tak výhra nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Ze soutěže jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v pravidlech.

 

4. PRINCIP SOUTĚŽE, VÝHRY

Každý soutěžící, který v době trvání soutěže provede nákup prostřednictvím Značkového eshopu TESCOMA na https://eshop.tescoma.cz/, bude automaticky zařazen do pořadí podle okamžiku dokončení objednávky (dokončením objednávky se rozumí řádné vytvoření a odeslání objednávky v rámci e-shopu eshop.tescoma.cz). Dokončení objednávky se považuje za registraci do soutěže.

Kupující se soutěže nebude účastnit, pokud v poznámce v rámci objednávky uvede, že se soutěže neúčastní. V takovém případě nebude předmětná objednávka do soutěže zařazena.   

Níže stanovená pořadí objednávek pak vyhrávají konkrétní, k danému pořadí přiřazené výhry. Podmínkou pro zařazení do pořadí objednávek je uskutečnění nákupu (převzetí zboží). Z pořadí budou dále vyřazeny objednávky, u kterých došlo ze strany spotřebitele v zákonné 14denní lhůtě k odstoupení od kupní smlouvy.   

Soutěžící se může soutěže účastnit (tzn. nakoupit) i vícekrát, vyhrát tedy může i více výher.

Vyhrávají soutěžící s objednávkami v následujícím pořadí, k nimž připadají následující výhry:

 

100. – voucher od společnosti Blue Style v hodnotě 5000 Kč

300. – Výrobník sycených nápojů myDRINK v hodnotě 2999 Kč

500. – voucher od společnosti Blue Style v hodnotě 5000 Kč

1000. – Power gril PARTY TIME v hodnotě 2999 Kč

1500. – voucher od společnosti Blue Style v hodnotě 5000 Kč

 

Každý soutěžící může vyhrát i více výher. 

5. POSKYTNUTÍ VÝHRY

Vyhodnocení soutěže a zveřejnění seznamu výherců https://eshop.tescoma.cz/vyhrajte-15-000-kc-na-dovolenou-od-ck-blue-style-a-dalsi-ceny proběhne bez zbytečného odkladu po skončení soutěže, nejpozději však do 14. 8. 2017.

Všichni výherci budou kontaktováni prostřednictvím jejich, v rámci objednávky uvedené, e-mailové adresy a vyzváni k potvrzení, že jsou připraveni výhru převzít.

V případě, že výherce do jednoho týdne od odeslání výzvy podle předchozí věty nebude na výzvu reagovat nebo výzva nebude na příslušnou e-mailovou adresu doručitelná nebo nepotvrdí, že je připraven výhru převzít, pak takovému výherci zaniká nárok na výhru.

Výhra bude všem výhercům zaslána doporučenou zásilkou na výhercem uvedenou adresu na území České republiky, a to bez zbytečného odkladu po potvrzení ze strany výherce, že je připraven výhru převzít. Pokud výherce výhru (zásilku) nepřevezme, ztrácí na výhru nárok.

Soutěžící pro případ, že se stane výhercem v soutěži, výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít, v souladu s ustanovením § 84 občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, příjmení a obec v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti. Výhry nejsou přenositelné na jinou osobu. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

Pokud bude výhrou poukaz od společnosti Blue Style, není pořadatel odpovědný za jakékoliv případné škody vzniklé výherci v souvislosti s používáním či využíváním výhry a zároveň pořadatel neodpovídá za případné reklamace výhry (případné reklamace je nutno řešit s dodavatelem výhry).

Soutěžící si je vědom skutečnosti, že je povinen v případě převzetí výhry splnit řádně všechny případné povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, a to zejména předpisů daňových.

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru v soutěži výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude poskytnuta dodavatelem tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodů odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit její pravidla.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o všech sporných otázkách týkajících se této soutěže.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Registrací do soutěže vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Pravidla soutěže jsou po celou dobu trvání soutěže k dispozici na adrese https://eshop.tescoma.cz/pravidla-souteze-na-dovolenou-s-tescomou

 

 

Ve Zlíně 17. 7. 2017