Soutěž #novevychytavky

Datum publikování 1.2.2017

Zapoj se do soutěže o nákup v hodnotě 2000 Kč

 

  1. Vyfoť svoji novou vychytávku od TESCOMY
  2. Nahraj fotku na Facebook a označ ji textem #novevychytavky @TESCOMA
  3. Sleduj náš Facebook a web eshop.tescoma.cz/novevychytavky, kde každý měsíc oznámíme dva výherce.

Do soutěže se může zapojit každý, kdo za posledních 6 měsíců nakoupil v Prodejních centrech TESCOMA nebo ve značkovém eshopu TESCOMA, a to v libovolné výši, nákup nebo jeho část vyfotil a fotografii nahrál na svůj Facebook a označil ji textem #novevychytavky @TESCOMA. Více informací o pravidlech soutěže naleznete níže:

Pravidla

 

I. POŘADATEL SOUTĚŽE

Tescoma s.r.o. U Tescomy 241, 76001 Zlín

II. TERMÍN A FORMA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v termínu od 1. 3. 2017 do 30. 4. 2017 do půlnoci (dále jen „Doba konání soutěže“), prostřednictvím hashtagu #novevychytavky@TESCOMA.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu konání soutěže podle vlastního uvážení i bez předchozího oznámení; případná změna fotosoutěže ze strany Pořadatele se nepovažuje za změnu těchto podmínek. Soutěž probíhá včetně distribuce cen na území České republiky.

III. SOUTĚŽÍCÍ

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18ti let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník soutěže“).

Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k Pořadateli nebo zprostředkovateli a dále osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane takto ze soutěže vyloučená osoba, výhra přechází na následujícího výherce v pořadí. Účast v soutěži je dobrovolná.

IV. POSTUP A VÝHRY

1. Podmínkou účasti v soutěži je pořízení fotografie zboží značky TESCOMA zakoupeného buď v Prodejních centrech TESCOMA nebo ve značkovém eshopu TESCOMA, a to v libovolné výši. Nákup nesmí být starší než 6 měsíců.

Uživatel následně nahraje fotografii (dále jen „Soutěžní příspěvek“) na sociální síť Facebook s hashtagem #novevychytavky@TESCOMA.

2. O hlavní výhře rozhoduje odborná porota složená ze zástupců firmy TESCOMA s.r.o.

3. Zapojení do soutěže a hlasování probíhá v termínu uvedeném ve II. bodě těchto pravidel.

4. Každý soutěžící může získat cenu pouze jedenkrát. V případě, že by výhra připadala na stejného uživatele, přechází výhra na dalšího soutěžícího v pořadí, který cenu zatím nezískal.

5. Ze soutěže jsou zásadně vyloučeny fotografie, které jsou dle výlučného rozhodnutí organizátora protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní, neslušné či jakkoliv neodpovědné jednání. Pořadatel apeluje na účastníky, aby při pořizování fotografií neporušovali zákony, neriskovali a chovali se odpovědně, slušně a zdvořile. Organizátor je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s fotografiemi, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodné, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o fotografiích technicky pro soutěž nepoužitelných.

V. CENY V SOUTĚŽI

Ze všech zaslaných fotografií určí odborná porota složená ze zástupců Tescoma s.r.o. každý měsíc dva výherce, kteří získají hlavní cenu – zboží v hodnotě 2000 Kč dle vlastního výběru.

VI. PŘEDÁNÍ VÝHER

Všichni výherci budou uveřejněni na stránce eshop.tescoma.cz/novevychytavky. Výherci budou vyrozuměni prostřednictvím facebookové zprávy. Ceny budou zaslány nejpozději do 14 dní po úspěšném předání kontaktu.

V případě nepřevzetí výhry soutěžící ztrácí nárok na výhru.

VII. DALŠÍ USTANOVENÍ

a) Uvedením jména a adresy spolu s údaji požadovanými Pořadatelem dává každý účastník soutěže Pořadateli právo ke zpracování předmětných osobních údajů (dále jen "údaje") za účelem navázání kontaktu s Účastníkem v průběhu soutěže, a sdělením korespondenční adresy dává každý výherce Pořadateli právo ke zpracování těchto osobních údajů (dále jen "údaje") za účelem předání či zaslání ceny. Dále účastník uděluje souhlas užít jím poskytnuté údaje pro marketingové účely Pořadatele a partnera soutěže a dále uděluje souhlas s užitím poskytnutého jména, adresy, případně fotografií z předávání hlavní ceny ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách provozovaných buď přímo Pořadatelem či třetí osobou pro Pořadatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží. Marketingovým zpracováním se rozumí zejména nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, a to po dobu neurčitou. Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje účastník dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.

b) Každý účastník se může do soutěže zapojit pod svým pravým (neduplicitním) Facebook profilem. Nahráním soutěžní fotografie s hashtagem #novevychytavky@TESCOMA na sociální síť Facebook potvrzuje účastník souhlas s těmito pravidly a zároveň stvrzuje, že souhlasí se zařazením, správou, zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení a e-mail) pořadatelem soutěže v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a projevuje zároveň svůj souhlas s tím, aby osobní údaje poskytnuté během této soutěže byly až do odvolání tohoto souhlasu, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování pořadatelem.

c) Ze soutěže budou vyřazeni účastníci, kteří:
i. se snaží dosáhnout nejlepšího výsledku pomocí nedovolených metod programování,
ii. se budou o vítězství pokoušet pomocí duplikovaných falešných osobních profilů či fotografií, které nejsou v jejich vlastnictví a vztahují se na ně autorská práva jiných osob,
iii. nebo se jiným podvodným jednáním snaží soutěž vyhrát.

O tom, zda výherce neporušuje tyto podmínky soutěže, rozhoduje pořadatel. Pokud bude zjištěno porušení těchto pravidel výhercem, bude mu nárok na výhru odepřen a výhercem se stává následující v pořadí.

d) Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat právní cestou.

e) Soutěž není nijak sponzorována, administrována nebo spojena se společností Facebook ani jinou sociální sítí.

f) Účast v soutěži je dobrovolná. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a obdobné hodnoty.

g) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zkrátit, prodloužit, zrušit nebo změnit pravidla soutěže. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže podle vlastního uvážení a s konečnou platností.

Ve Zlíně dne
1. 2. 2017

 

 

Komentáře

Mohou vkládat pouze členové TESCOMA klubu

Registrovat