Informace o zpracování osobních údajů

 

dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „Nařízení").

Totožnost správce:

TESCOMA s.r.o., se sídlem Zlín, U Tescomy 241, PSČ 760 01, IČ: 46981691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 8197;

ERGOTEP, družstvo invalidů, se sídlem Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč, IČ: 2599781, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. Dr 1084

(pro účely tohoto dokumentu se „správcem“ rozumí kterýkoliv ze správců specifikovaných výše)

Kontaktní údaje správce:

Adresa pro doručování TESCOMA s.r.o., se sídlem U Tescomy 241, 760 01 Zlín, adresa elektronické pošty tescoma@tescoma.cz, telefon 577 575 111, web www.tescoma.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

TESCOMA s.r.o., U Tescomy 241, Zlín 760 01, adresa elektronické pošty dpo@tescoma.cz, telefon 577 575 111

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Zpracovávány budou tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů:

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas udělený správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je ovšem nezbytné pro realizaci procesu rezervace zboží na příslušném Prodejním centru Tescoma.

Účel zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro následující účely:

 • realizace procesu rezervace zboží

Způsob zpracování osobních údajů:

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně. V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely výše uvedené můžete být na základě Vámi uděleného souhlasu v souladu s ustanovením čl. 22 odst. 2 Nařízení předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování (profilováním se dle ustanovení článku 4 odst. 4 Nařízení rozumí: „Zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.“. Správce při profilování používá osobní údaje k přizpůsobení webu a obchodních sdělení Vašim preferencím a potřebám na základě Vašich předchozích aktivit na webu.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů:

Příjemci Vašich osobních údajů budou osoby poskytující nástroje za účelem cílového oslovení nebo zlepšení kvality našich služeb. Příjemcem Vašich osobních údajů bude také provozovatel příslušné prodejny (pokud se jedná o osobu odlišnou od správce), na které se zboží rezervuje.  

Vaše osobní údaje mohou být správcem poskytnuty subjektům poskytující dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů, které správce pověřil na základě písemné smlouvy zpracováváním osobních údajů (tj. zpracovatelé). Zpracovateli jsou subjekty uvedené dále v tomto dokumentu.

Předání osobních údajů:

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci.

Doba uložení osobních údajů:

Vaše osobní údaje budou správcem uloženy na dobu do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, nejméně však na dobu potřebnou k dokončení procesu rezervace zboží.

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů:

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Mate právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely výše uvedené, jakož i právo odvolat udělený souhlas s profilováním. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše. Odvoláním kteréhokoliv Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, mate dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

 • účelech zpracování;
 • kategoriích dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobni údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;
 • tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu či doplnění

Máte právo, aby byly zpracovávány pouze přesné osobní údaje. S tím souvisí i Vaše právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • vznesli jste námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení (viz bod „Právo vznést námitku“);
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána výjimka dle Nařízení nebo zákona, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování. Pokud takovou námitku vznesete, nebudou již osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů mate právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jakožto subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce: adresa pro doručování TESCOMA s.r.o., U Tescomy 241, Zlín 760 01, adresa elektronické pošty dpo@tescoma.cz, telefon 577 575 111, web www.tescoma.cz.

Způsob poskytnutí informací

Správce informace poskytuje písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li správce elektronicky na jeho e-mailovou adresu, budou Vám informace poskytnuty elektronicky, nepožádáte-li o jejich poskytnutí v listinné podobě.

Právo podat stížnost

Na postup správce máte právo podat stížnost u dozorového úřadu ve smyslu Nařízení, tj. zejména   Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, adresa elektronické pošty posta@uoou.cz, web https://www.uoou.cz.

 

Seznam zpracovatelů:

ACOMWARE s.r.o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4. Provádí zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky.

VIVmail.cz s.r.o., Jungmannovo náměstí 753/18, 110 00 Praha 1. Poskytuje licenci pro software k zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky.

MARKET VISION s.r.o., Baarova 1405/3a, 140 00 Praha 4. Zjišťování zpětné vazby od zákazníků prostřednictvím aplikace feedTRACK.